Elektroniczna Rejestracja Kandydatów
Studia I Stopnia - Biotechnologia - Studia Międzywydziałowe

Studia inżynierskie

Biotechnologia - Studia Międzywydziałowe
Rodzaj studiów: Studia I stopnia to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku (7 semestrów). Dwustopniowy program studiów zapewnia studiowanie w systemie ECTS. Oznacza to, że studenci realizując przedmioty zawarte w programie studiów, uzyskują za każdy zrealizowany przedmiot odpowiednią ilość punktów ECTS. Punkty te są respektowane przez uczelnie zagraniczne, po zawarciu odpowiednich umów. Absolwenci otrzymują tytuł inżyniera biotechnologii o specjalności biotechnologia stosowana.
Forma: Studia stacjonarne
Profil absolwenta: Biotechnologia jest nowoczesnym i przyszłościowym kierunkiem, cieszącym się dużym zainteresowaniem młodzieży. Corocznie chęć studiowania jej zgłasza duża liczba absolwentów szkół średnich. Wiąże się to z dynamicznym rozwojem tej dziedziny zarówno pod względem tworzenia naukowych podstaw inżynierii genetycznej, jak i zastosowań w praktyce. Na rynki wielu krajów weszły już pierwsze produkty żywnościowe i farmaceutyczne wytwarzane przy użyciu genetycznie zmodyfikowanych organizmów. Poszerzają się możliwości zastosowania biotechnologii w medycynie, rolnictwie, ochronie środowiska i wielu innych dziedzinach życia. Wielu spośród absolwentów Biotechnologii decyduje się na dalszy rozwój kariery naukowej, podejmując studia doktoranckie w krajowych i zagranicznych placówkach naukowych oraz różnego rodzaju laboratoriach wykorzystujących materiał biologiczny jako przedmiot badań, analityki, kontroli i diagnostyki. Jednocześnie wielu z nich znajduje zatrudnienie zgodne z kierunkiem wykształcenia. Pracują oni w przyrodniczych, ogrodniczych i rolniczych placówkach badawczych, w różnych działach produkcji roślinnej i zwierzęcej, firmach hodowlanych, biotechnologicznych i medycznych, a także w różnych gałęziach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego oraz w ochronie zdrowia i środowiska naturalnego. Posiadają także umiejętność organizacji procesów produkcyjnych i prowadzenia rozliczeń finansowych.
Specjalności: Biotechnologia stosowana

Program kształcenia

Przedmioty objęte planem studiów inżynierskich podzielone są na następujące grupy:
  • Przedmioty kształcenia ogólnego: język obcy, podstawy prawa, informatyka, podstawy bezpieczeństwa pracy i ergonomii
  • Przedmioty podstawowe: matematyka, statystyka matematyczna, fizyka, biofizyka, chemia ogólna i fizyczna, chemia organiczna, wychowanie fizyczne, etyka w biotechnologii, technologia informacyjna, grafika inżynierska, podstawy bezpieczeństwa pracy i ergonomii, ochrona własności intelektualnej, przedmioty humanistyczne (60h)
  • Przedmioty kierunkowe: biochemia, biologia molekularna, inżynieria genetyczna, inżynieria bioprocesowa, mikrobiologia, biologia komórki, podstawy biotechnologii, genetyka ogólna, technologie przemysłów fermentacyjnych, analiza i diagnostyka mikrobiologiczna, fizjologia zwierząt i człowieka z elementami anatomii, fizjologia roślin z elementami anatomii i morfologii, mikrobiologia przemysłowa, genomika, podstawy proteomiki, markery molekularne, kultury tkankowe i komórkowe roślin i zwierząt, biochemia żywności, regulacja metabolizmu, transgenika roślin i zwierząt
  • Przedmioty kierunkowe do wyboru: wirusologia, enzymologia, biotechnologia w medycynie, ochrona środowiska oraz inne
Studenci, oprócz programu podstawowego, mają także możliwość wyboru szerokiej gamy przedmiotów (między innymi: podstaw produkcji żywności, immunologii, cytogenetyki, biochemii zwierząt, mechanizmów regulacji ekspresji genów, rozrodu zwierząt, embriologii i rozmnażania roślin, technologii enzymów, kultur zwierzęcych in vitro i inne) poszerzających ich wiedzę w różnych dziedzinach nauk przyrodniczych.
Biotechnologia to nie tylko wykłady, ale przede wszystkim ćwiczenia, na których studenci mają możliwość praktycznego opanowania wiedzy i zapoznania się z najnowszą aparaturą i sprzętem laboratoryjnym. Studenci samodzielnie wykonują m.in.: izolację i amplifikację DNA, oczyszczanie i elektroforezę białek, transformację bakterii i roślin, analizy mikrobiologiczne. Uczestniczą również w eksperymentach i badaniach naukowych prowadzonych w katedrach i zakładach Uniwersytetu Rolniczego. Dużym atutem zajęć dla studentów Biotechnologii są profesjonalnie wyposażone laboratoria oraz nowoczesna aparatura badawcza. Mogą również korzystać z dwóch pracowni komputerowych z dostępem do internetu oraz z elektronicznych baz danych w Bibliotece Głównej.
W czasie studiów studenci odbywają 4 tygodniową praktykę zawodową w różnych firmach o profilu biotechnologicznym, gdzie mają możliwość zapoznać się z praktycznym wykorzystaniem wiedzy z tej dziedziny. Istnieje również możliwość odbycia stażu w wiodących instytucjach biotechnologicznych w krajach Europy Zachodniej, a także wyjazdów w ramach wymiany studentów (programy: MostAR, ERASMUS) na studia na inne uczelnie krajowe i zagraniczne. Studenci wyjeżdżają na jeden lub dwa semestry do renomowanych uczelni w Austrii, Norwegii, Belgii, Danii oraz Francji.
Interesującą formą kształcenia są także wyjazdy studyjne, do znanych ośrodków naukowych i firm biotechnologicznych. Dotychczas studenci odwiedzili m.in.: pracownie biotechnologiczne SGGW, Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt w Jastrzębcu, Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach oraz Instytutu Energii Atomowej w Świerku. Wyjazdy te są dobrą okazją do nawiązania kontaktów i poznania przyszłych pracodawców
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Polityka cookies