KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Elektroniczna Rejestracja Kandydatów
Studia I Stopnia - Biotechnologia - Studia Międzywydziałowe

Studia inżynierskie

Biotechnologia

Rodzaj studiów: 

Studia pierwszego stopnia to studia inżynierskie, które trwają  3,5 roku (7 semestrów). Studia kończą się wykonaniem pracy dyplomowej (inżynierskiej) i egzaminem z przedmiotów kierunkowych.
Absolwenci otrzymują tytuł inżyniera.

Forma:                

Studia stacjonarne

Profil absolwenta:

Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku biotechnologia jest przygotowanie absolwentów do posługiwania się szeroką wiedzą biologiczno-chemiczną oraz znajomością podstaw technologii w pracy zawodowej, a także samodzielnego pogłębiania wiedzy i publicznego jej prezentowania. W trakcie studiów student zdobywa wiedzę ze szczegółowych dyscyplin składających się na biotechnologię, w szczególności: mikrobiologii, biologii komórki, inżynierii genetycznej, biologii molekularnej, genetyki, biofizyki, biochemii, anatomii i fizjologii roślin i zwierząt, podstaw inżynierii bioprocesowej, enzymologii, podstaw biotechnologii przemysłowej, hodowli tkankowych, cytogenetyki, prawa i etyki.
Osoba legitymująca się dyplomem inż. biotechnologii ma możliwość podjęcia pracy zawodowej w różnego rodzaju laboratoriach wykorzystujących materiał biologiczny jako przedmiot badań, analityki, kontroli i diagnostyki. Absolwenci mogą również podejmować pracę zawodową w różnych działach produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz przemyśle rolno-spożywczym, farmaceutycznym, w ochronie zdrowia i środowiska naturalnego.  Absolwenci pierwszego stopnia są dobrze przygotowani do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia.

 

Specjalność:       

 

Biotechnologia stosowana

Program kształcenia:
Przedmioty objęte  planem studiów inżynierskich posiadają bogatą ofertę edukacyjną i  podzielone są na następujące grupy:

  • Grupę treści podstawowych – matematyka, fizyka, chemia ogólna, fizyczna i organiczna, statystyka matematyczna, biofizyka, inne.
  • Grupę treści kierunkowych – biologia komórki, biochemia, biologia molekularna, mikrobiologia ogólna, genetyka ogólna, inżynieria genetyczna i bioprocesowa, genomika, markery molekularne, kultury tkankowe i komórkowe roślin i zwierząt, transgenika roślin i zwierząt, podstawy biotechnologii przemysłowej, analiza i diagnostyka mikrobiologiczna, fizjologia zwierząt i człowieka z elementami, mikrobiologia przemysłowa, biochemia żywności,  wirusologia,  enzymologia,  immunologia,  cytogenetyka roślin i zwierząt,  inne.
  • Przedmioty wymagane - język obcy, podstawy prawa, podstawy bezpieczeństwa pracy i ergonomii, technologia informacyjna, grafika inżynierska, ochrona własności intelektualnej, inne.
  • Przedmioty do wyboru – ochrona środowiska, analiza instrumentalna, kultury roślinne i zwierzęce in vitro, genetyka populacji, genetyka drobnoustrojów, bioróżnorodność i ochrona zasobów genowych roślin i zwierząt,  analiza produktów spożywczych, ocena jakości żywności, biotechnologia w medycynie, inne.

 

            Biotechnologia to nie tylko wykłady, ale przede wszystkim ćwiczenia, na których studenci mają możliwość praktycznego opanowania wiedzy i zapoznania się z najnowszą aparaturą i sprzętem laboratoryjnym. Studenci samodzielnie wykonują m.in.: izolację i amplifikację DNA, oczyszczanie i elektroforezę białek, transformację bakterii i roślin, analizy mikrobiologiczne. Uczestniczą również w eksperymentach i badaniach naukowych prowadzonych w katedrach i zakładach Uniwersytetu Rolniczego. Dużym atutem zajęć dla studentów Biotechnologii są profesjonalnie wyposażone laboratoria oraz nowoczesna aparatura badawcza. Mogą również korzystać z dwóch pracowni komputerowych z dostępem do internetu oraz z elektronicznych baz danych w Bibliotece Głównej.

            W czasie studiów studenci odbywają 4 tygodniową praktykę zawodową w różnych firmach o profilu  biotechnologicznym, gdzie mają możliwość zapoznać się z  praktycznym wykorzystaniem wiedzy. Istnieje również możliwość wyjazdu na studia w ramach wymiany studentów (ERASMUS) na inne uczelnie krajowe i zagraniczne. Studenci mogą studiować jeden lub dwa semestry w renomowanych uczelniach w Austrii, Norwegii, Belgii, Danii, Hiszpanii oraz Francji.

            W celu poszerzenia swoich zainteresowań, studenci mogą działać w Kole Naukowym Biotechnologów „Helisa”, w ramach którego istnieją sekcje tematyczne m.in.: genetyki molekularnej, biochemii, mikrobiologii, kultur in vitro, technologii fermentacji, biotechnologii medycznej. Członkowie Koła biorą również udział w obozach naukowych dofinansowywanych z funduszy uczelnianych. Oprócz tego studenci w ramach działalności Koła przedstawiają swoje osiągnięcia naukowe na Sesjach Kół Naukowych i konferencjach. Ponadto przygotowują seminaria, zwiedzają placówki naukowe, firmy biotechnologiczne oraz laboratoria. Najaktywniejsi studenci otrzymują nagrody rzeczowe i pieniężne.

Wersja do druku (*.pdf)

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor   Polityka cookies