KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Elektroniczna Rejestracja Kandydatów
Studia I Stopnia - Technika Rolnicza i Leśna

Studia inżynierskie

Wydział Technologii Żywności

 

STUDIA  I STOPNIA – inżynierskie

Rodzaj studiów: 

Studia I-go stopnia, inżynierskie, trwają 7 semestrów. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: inżynier.

Forma:                

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Profil absolwenta:

Absolwent kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka posiada wiedzę i umiejętności z zakresu chemii żywności oraz  nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych  i ekonomicznych. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą i obrotem żywności.  Umie organizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń, a także przeprowadzać kalkulację ekonomiczną. Absolwent posiada kwalifikacje z  zakresu żywienia człowieka zdrowego i  zagrożonego, bądź dotkniętego  chronicznymi chorobami  niezakaźnymi. Posiada wiedzę w zakresie profilaktyki leczniczej,  umożliwiającej  organizowanie żywienia indywidualnego i zbiorowego, dostosowanego odpowiednio do wieku i stanu zdrowia, a także prowadzić edukację żywieniową. Zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Absolwent  ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia, zna język obcy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

 

Specjalności:

 

Technologia żywności                    (stacjonarne i niestacjonarne)
Żywienie człowieka                        (stacjonarne)
Bioinżynieria i bioprocesy             (stacjonarne)
Winiarstwo                                    (niestacjonarne)

 

Program kształcenia
Przedmioty objęte planem studiów I-go stopnia (inżynierskich), na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, w ogólnej ilości 2400 godzin (studia stacjonarne) lub 1476 godzin  (niestacjonarne) podzielone są na wyszczególnione poniżej grupy.

  • Grupa przedmiotów treści podstawowych dla wszystkich specjalności: chemia; matematyka i statystyka; fizyka; biochemia; ekologia i ochrona środowiska.

Inne przedmioty kształcenia ogólnego to: technologia informacyjna; wychowanie fizyczne;  język obcy; elektywy humanistyczne; ergonomia; ochrona własności intelektualnej; organizacja i zarządzanie; rachunkowość.

  • Grupa przedmiotów treści kierunkowych na specjalności Technologia żywności: chemia żywności; analiza i ocena jakości żywności; maszynoznawstwo; inżynieria procesowa; ogólna technologia żywności; podstawy żywienia człowieka; higiena produkcji; toksykologia żywności; mikrobiologia żywności; ekonomika przedsiębiorstw żywnościowych; obliczenia chemiczne; chemiczna analiza instrumentalna; projektowanie technologiczne; rysunek techniczny i grafika komputerowa; biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej; biologiczne podstawy produkcji roślinnej; opakowania, magazynowanie i transport żywności; gospodarka energetyczna, wodna i ściekowa; opracowanie nowych artykułów żywnościowych; podstawy elektroniki i automatyki;  biotechnologia żywności; zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności.

Grupa przedmiotów kierunkowych do wyboru (elektywy) w obrębie zagadnień: technologii  przemysłów fermentacyjnych; technologii chłodnictwa żywności; technologii przemysłów węglowodanowych; technologii przetwórstwa mleka; technologii przetwórstwa mięsa; technologii przetwórstwa owoców i warzyw; technologii przetwórstwa zbóż; technologii koncentratów spożywczych; technologii gastronomicznej.

  • Grupa przedmiotów treści kierunkowych na specjalności Żywienie człowieka: anatomia człowieka; fizjologia człowieka; higiena żywienia; dietetyka; higiena produkcji; toksykologia żywności; mikrobiologia żywności; chemia żywności; analiza i ocena jakości żywności; maszynoznawstwo; inżynieria procesowa; ogólna technologia żywności; podstawy żywienia człowieka; towaroznawstwo; wyposażenie technologiczne z elementami techniki; gospodarka żywnościowa; biotechnologia żywności; technologia gastronomiczna; biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej; biologiczne podstawy produkcji roślinnej; opakowania, magazynowanie i transport żywności; zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności; projektowanie technologiczne; opracowanie nowych artykułów żywnościowych.

Grupa przedmiotów kierunkowych do wyboru (elektywów)  podobnie jak na specjalności Technologia żywności.

  • Grupa przedmiotów treści kierunkowych na specjalności Bioinżynieria i bioprocesy: maszynoznawstwo, mikrobiologia żywności, chemia żywności, fizykochemia biopolimerów, opakowania, magazynowanie i transport żywności, ogólna technologia żywności, analiza i ocena jakości żywności, fizjologia komórki  roślinnej i zwierzęcej, chemiczna analiza instrumentalna, inżynieria procesowa, biotechnologia żywności, genetyka ogólna, biochemia żywności, biologia komórki, projektowanie procesów biotechnologicznych, prawo i etyka w biotechnologii, enzymologia, inżynieria bioreaktorowa, systemy zarządzania bezpieczeństwem i  jakością żywności, ekonomia, ekonomika przedsiębiorstw żywnościowych

Grupa przedmiotów kierunkowych do wyboru (elektywów) podobnie jak na specjalności Technologia żywności.

Studia na kierunku TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA funkcjonują w Krakowie od 1974 roku, a historia nauczania tej dyscypliny wiąże się m.in. z działalnością Uniwersytetu Jagiellońskiego, najstarszej Uczelni w Polsce. Początki zorganizowanego kształcenia i badań z zakresu technologii żywności w Krakowie są zasługą prof. dr hab. Franciszka Nowotnego (1904-1972) wybitnego specjalisty przetwórstwa rolno-spożywczego, szczególnie przetwórstwa surowców skrobiowych.

Realizowane na Wydziale Technologii Żywności studia zarówno I, jak i II stopnia  mają na celu przygotowanie kadry, głównie dla potrzeb przemysłu spożywczego, zakładów żywienia zbiorowego, laboratoriów, instytutów badawczych, przemysłu farmaceutycznego, szkolnictwa i nauki. Zmiany gospodarcze w Polsce oraz integracja ze strukturami europejskimi prowadzą do powstania silnego sektora przetwórstwa surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz nowych procesów biotechnologicznych. Duże zainteresowanie oferowanymi kierunkami studiów wynika ze zwiększającej się liczby małych i średnich zakładów oferujących nowe miejsca pracy dla specjalistów z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka oraz towaroznawstwa, a także dietetyki. Wzrasta także zapotrzebowanie przemysłu na badania naukowe, szkolenia i konsultacje z tego zakresu. W związku z tym  program studiów jest regularnie dostosowywany do potrzeb przemysłu, wyrazem czego było m.in. powołanie na Wydziale Technologii Żywności Małopolskiego Centrum Monitoringu i Atestacji Żywności (obecna nazwa Katedra Technologii Gastronomicznej i Konsumpcji, w strukturach której funkcjonuje laboratorium Małopolskie Centrum Monitoringu Żywności posiadające certyfikat akredytacji nadany w 2012 r. przez Polskie Centrum Akredytacji).

Wydział Technologii Żywności został w 1994 roku pozytywnie zaopiniowany przez Europejską Komisję FEANI (Federacja Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów) i  wpisany do rejestru tej organizacji. Stowarzyszenie z FEANI stwarza naszym absolwentom możliwość uzyskania tytułu inżyniera europejskiego (EUR. ING.).

Integralną częścią programu studiów na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka są praktyki produkcyjne wakacyjne (po VI semestrze studiów I-go stopnia)  krajowe i zagraniczne, w przodujących zakładach przemysłu spożywczego, zakładach żywienia zbiorowego, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, laboratoriach i in.
Studenci mają również możliwość wyjazdów, w ramach wymiany, na studia i praktyki do innych uczelni krajowych i zagranicznych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci Wydziału znajdują zatrudnienie w następujących przedsiębiorstwach i instytucjach: cukrownie, słodownie, browary, drożdżownie, gorzelnie, winiarnie, piekarnie oraz zakłady chłodnicze, przetwórstwa mleka i mięsa, zbożowe i przemysłu ziemniaczanego, cukiernicze i koncentratów spożywczych, produkcji kwasów organicznych i preparatów enzymatycznych, farmaceutyczne, ośrodki zajmujące się żywieniem człowieka, zakłady żywienia zbiorowego, publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, zakłady dostarczające żywność dla szpitali i innych jednostek żywienia zbiorowego (catering),  ośrodki leczenia chorób dietozależnych, placówki sportowe, szkolnictwo (po uzupełnieniu odpowiedniego wykształcenia pedagogicznego), laboratoria referencyjne służb kontrolnych, przemysłowe i badawczo-rozwojowe, placówki naukowe i jednostki administracji gospodarczej zajmujące się kontrolą oraz dystrybucją i marketingiem żywności.

Zapraszamy do studiowania na Wydziale Technologii Żywności, zarówno absolwentów szkół ogólnokształcących i chemicznych, techników przemysłu spożywczego różnych specjalności, techników żywienia i innych szkół średnich (w przypadku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych), jak również pracowników przemysłu spożywczego, gastronomii i innych instytucji (studia niestacjonarne i podyplomowe).

Wersja do druku (*.pdf)

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor   Polityka cookies